Project Description

In De Bijenkorf willen we kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. We leren kinderen en jongeren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Werken met projecten is daarbij een middel bij uitstek.

Zelfstandig werken

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.

Respect

Om te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het samen spelen, samen leven en samen leren. Leerlingen van verschillende leeftijden moeten samen-leven. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Iedere leerling blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Ze kunnen kiezen om samen te werken aan een project of een werk. Maar niet met deel-verantwoordelijkheden. Ieder is verantwoordelijk voor het geheel. Een samenleving als een school is niet te organiseren als niet iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de gehele school. De kinderen leren in te springen waar nodig. Ze helpen anderen vooruit als hen dit gevraagd wordt of als ze de nood aanvoelen zowel in de klas, op de speelplaats, in de refter, op het forum, in de speelweide, tijdens de repetities en opvoeringen van de schoolmusical …

Grenzen stellen

Kinderen leren door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Vrijheid in verbondenheid met de omgeving. Ieder kind is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn omgeving. De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen. De leerkracht biedt iedere leerling de structuur om met vrijheid te kunnen omgaan.

Verantwoordelijkheid leren

Vrijheid betekent kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. De leerkracht en de leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en hoeveel tijd het nodig heeft. Achteraf legt hij verantwoording af aan de leerkracht.

Stap voor stap

De leerlingen leren stap voor stap vrijheid te hanteren. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer.
Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof in De Bijenkorf bepaald door de kerndoelen van de overheid, samenleving en schoolplan.